road biking
4 hours ago

Very tough going up....fun city going down!