mountain biking
4 months ago

Not fun for mountain biking. Not bad if a hiker though