Photos of Karnataka Hiking Trails

hard & btful trek. Trek through shola & later Dense forest.